معرفی پمپ های کارواش صنعتی و کاربرد های آن :

پمپ کارواش  صنعتی 110 بار مناسب برای شستشوی کار های سبک که بار تکفاز هم میتواند کار کند میشود به پمپ کارواش صنعتی 110 بار برتولینی BERTOLINI مدل WBL1111  / پمپ کارواش صنعتی 100 بار اینتر ایتالیایی INTERPUMP  مدل W98 / پمپ کارواش صنعتی 110 بار کمت ایتالیایی COMET  مدل LW3019 و پمپ کارواش صنعتی 110 بار پمپاک ایتالیایی مدل PMC11/11S . اشاره کرد و با شاسی های چرخدار سیار / شاسی ثابت / ساشی فرغونی سیار  با مخزن 100 لیتری .

پمپ کارواش صنعتی ایتالیایی 200 بار مناسب برای شستشوی کارهای نیمه سنگین که برق سه فاز نیاز دارد . پمپ کارواش صنعتی ایتالیایی 200 بار برتولینی BERTOLINI  مدل TML1520B / پمپ کارواش صنعتی ایتالیایی 200 بار اینتر پمپ INTERPUMP مدل WS201 / پمپ کارواش صنعتی ایتالیایی207 بار کمت COMET  مدل RW4030 / پمپ کارواش صنعتی ایتالیایی  200 بار پمپاک PUMPAK مدل BC 1520

لیست مشخصات پمپ های پیستونی برتولینی ساخت کشور ایتالیا

RPM KW BAR   L/M مدل ردیف
1500 2/2 110 11 WBL 1111 1
1500 4 150 15 WML 1515 2
1500 5/5 200 15 TML 1520 3
1500 8/7 300 15 TTL 1530 4
1500 40 250 100 CK 1025 5
1500 0/75 100 4 WGCU 410 6
1500 16 350 18/1 HDL 5048 7
1500 14/5 400 18/5 RAL 1840 8
1500 5/5 150 20 TML 2015 9
1500 7/5 200 20 TML 2020 10
1500 12/3 300 21 TTK 2130 11
1500 12 210 29/5 KKL 3021 12
1500 11/8 160 38 KK 3816 13
1500 18/5 190 50 RBL 5019 14
1500 6/4 50 67 C75 15
1500 21/5 150 73 RD 7515 16
1500 19/5 105 95 CK 1525 17
550/1000 40/2 210 98 CX 1021 18
550 13/9 70 106 CK 110 19
550 15/3 120 120 CK 120 20
1500 35/8 150 122 C 2233 21
550 16/6 60 141 CK 146 22
1500 34 80 220 C 1258 23
550 23/7 60 201 CK 220 24
1000 39/4 80 251 C 1258 25
1000 37 750 24  CAX 2475 26

 

مشاوره : 02136615541

 

پمپ کارواش صنعتیپمپ پیستونی اینترپمپ INTERPUMPساخت ایتالیا

تیپ پمپ نوع پمپ فشار خروجی

(bar)

دبی

(lit/min)

قدرت لازم

(Kw)

دور

(RPM)

W 98 پمپ کارواش صنعتیپمپ واترجت 100 بار 100 11 2.2 1500
W 130 پمپ کارواش صنعتیپمپ واترجت 130 بار 130 9.5 2.2 1500
EL 1411 پمپ کارواش صنعتیپمپ واترجت 140 بار 140 11 3 1500
WS 151 پمپ کارواش صنعتیپمپ واترجت 150 بار 150 15 4 1500
W 163 پمپ کارواش صنعتیپمپ واترجت 160 بار 160 35 11 1000
WS 201 پمپ کارواش صنعتیپمپ واترجت 200 بار 200 15 5.5 1500
W 5015 پمپ کارواش صنعتیپمپ واترجت 500 بار 500 15 15 1500

پمپ کارواش صنعتی – پمپ پیستونی پمپک PUMPAK – ساخت ایتالیا

تیپ پمپ نوع پمپ فشار خروجی

(bar)

دبی

(lit/min)

قدرت لازم

(Kw)

دور

(RPM)

PNC 04/10 S پمپ کارواش صنعتی 100 بار 100 4 0.7 1500
PNC 06/10 S پمپ کارواش صنعتی 100 بار 100 6 1.1 1500
PNC 11/11 S پمپ کارواش صنعتی 110 بار 110 11 2.3 1500
PNC 13/15 S پمپ کارواش صنعتی 150 بار 150 13 3.7 1500
PKC 13/17 S پمپ کارواش صنعتی 170 بار 170 13 4.2 1500
MC 15/20 S پمپ کارواش صنعتی 200 بار 200 15 5.7 1500
MKC 15/28 S پمپ کارواش صنعتی 280 بار 280 15 7.9 1500
GC 30/20 S پمپ کارواش صنعتی 200 بار 200 30 11.3 1500
GC 38/15 S پمپ کارواش صنعتی 150 بار 150 38 10.7 1500
GKC 17/35 S پمپ کارواش صنعتی 350 بار 350 17 11.2 1500
GKC 19/40 S پمپ کارواش صنعتی 400 بار 400 19 14.3 1500
GHC 16/50 S پمپ کارواش صنعتی 500 بار 500 16 15.1 1500
MWC 15/20 S پمپ کارواش صنعتی 200 بار 200 10 3.8 1000
MWC 15/20 S پمپ کارواش صنعتی 200 بار 200 15 5.7 1500
GWC 30/20 S پمپ کارواش صنعتی 200 بار 200 19.7 7.4 1000
GWC 30/20 S پمپ کارواش صنعتی 200 بار 200 30 11.3 1500
GWC 50/12 S پمپ کارواش صنعتی 120 بار 120 19.7 7.1 1000
GWC 50/12 S پمپ کارواش صنعتی 120 بار 120 48 10.9 1500
NX 35/300 R پمپ کارواش صنعتی 300 بار 300 34 19.2 1500
NX 75/150 R پمپ کارواش صنعتی 150 بار 150 75 21 1500
V 130/120 R پمپ کارواش صنعتی 120 بار 120 125 28.3 1000
VX-B 130/160 R پمپ کارواش صنعتی 160 بار 160 124 38 1000
VX-B 160/130 R پمپ کارواش صنعتی 130 بار 130 154 38 1000
VX-B 75/270 R پمپ کارواش صنعتی 270 بار 270 75 38 1000
GAMMA-IL 103 پمپ کارواش صنعتی 100 بار 100 107 20.2 600
GAMMA-IL 200 پمپ کارواش صنعتی 80 بار 80 202 31 600
PENTA-C 58/300 پمپ کارواش صنعتی 300 بار 300 58 32.8 1500
PENTA-C 70/200 پمپ کارواش صنعتی 200 بار 200 71 26.8 1500
PENTA-C 30/500 پمپ کارواش صنعتی 500 بار 500 30 28.3 1500
VY-B 20/800 پمپ کارواش صنعتی 800 بار 800 20 30 1000
VY-B 15/1000 پمپ کارواش صنعتی 1000 بار 1000 15 28 1000