کارواش صنعتی 100بار پمپک تکفاز . کارواش صنعتی 200بار پمپک سه فاز 

کارواش نیمه صنعتی 150بارپمپک  . کارواش صنعتی آبگرم پمپک ایتالیایی

 

پمپ کارواش صنعتی – پمپ پیستونی پمپک PUMPAK – ساخت ایتالیا

 

تیپ پمپ نوع پمپ فشار خروجی

(bar)

دبی

(lit/min)

قدرت لازم

(Kw)

دور

(RPM)

PNC 04/10 S پمپ کارواش صنعتی 100 بار 100 4 0.7 1500
PNC 06/10 S پمپ کارواش صنعتی 100 بار 100 6 1.1 1500
PNC 11/11 S پمپ کارواش صنعتی 110 بار 110 11 2.3 1500
PNC 13/15 S پمپ کارواش صنعتی 150 بار 150 13 3.7 1500
PKC 13/17 S پمپ کارواش صنعتی 170 بار 170 13 4.2 1500
MC 15/20 S پمپ کارواش صنعتی 200 بار 200 15 5.7 1500
MKC 15/28 S پمپ کارواش صنعتی 280 بار 280 15 7.9 1500
GC 30/20 S پمپ کارواش صنعتی 200 بار 200 30 11.3 1500
GC 38/15 S پمپ کارواش صنعتی 150 بار 150 38 10.7 1500
GKC 17/35 S پمپ کارواش صنعتی 350 بار 350 17 11.2 1500
GKC 19/40 S پمپ کارواش صنعتی 400 بار 400 19 14.3 1500
GHC 16/50 S پمپ کارواش صنعتی 500 بار 500 16 15.1 1500
MWC 15/20 S پمپ کارواش صنعتی 200 بار 200 10 3.8 1000
MWC 15/20 S پمپ کارواش صنعتی 200 بار 200 15 5.7 1500
GWC 30/20 S پمپ کارواش صنعتی 200 بار 200 19.7 7.4 1000
GWC 30/20 S پمپ کارواش صنعتی 200 بار 200 30 11.3 1500
GWC 50/12 S پمپ کارواش صنعتی 120 بار 120 19.7 7.1 1000
GWC 50/12 S پمپ کارواش صنعتی 120 بار 120 48 10.9 1500
NX 35/300 R پمپ کارواش صنعتی 300 بار 300 34 19.2 1500
NX 75/150 R پمپ کارواش صنعتی 150 بار 150 75 21 1500
V 130/120 R پمپ کارواش صنعتی 120 بار 120 125 28.3 1000
VX-B 130/160 R پمپ کارواش صنعتی 160 بار 160 124 38 1000
VX-B 160/130 R پمپ کارواش صنعتی 130 بار 130 154 38 1000
VX-B 75/270 R پمپ کارواش صنعتی 270 بار 270 75 38 1000
GAMMA-IL 103 پمپ کارواش صنعتی 100 بار 100 107 20.2 600
GAMMA-IL 200 پمپ کارواش صنعتی 80 بار 80 202 31 600
PENTA-C 58/300 پمپ کارواش صنعتی 300 بار 300 58 32.8 1500
PENTA-C 70/200 پمپ کارواش صنعتی 200 بار 200 71 26.8 1500
PENTA-C 30/500 پمپ کارواش صنعتی 500 بار 500 30 28.3 1500
VY-B 20/800 پمپ کارواش صنعتی 800 بار 800 20 30 1000
VY-B 15/1000 پمپ کارواش صنعتی 1000 بار 1000 15 28 1000

 

کارواش خانگی پمپاک ایتالیا . کارواش نیمه صنعتی پمپاک ایتالیا 

کارواش صنعتی آب گرم پمپاک ایتالیا 

پر فروش ترین ها EW170  و TQ120 

کارواش خانگی پمپک PUMPAK ساخت ایتالیا

تیپ پمپ نوع پمپ فشار خروجی

(bar)

دبی

(lit/min)

قدرت

(Kw)

TQ120

واترجت خانگی TQ20

 

پمپ کارواش خانگی 130 بارتکفاز 130 7.5 2.1
EW170

کارواش خانگی EW-170

پمپ کارواش خانگی 170 بارتکفاز 170 7.5 2.1
Eagle

واترجت نیمه صنعتی Eagle

پمپ کارواش خانگی 160 بارتکفاز 160 8.5 2.8
Danubio

کارواش صنعتی Danubio

پمپ کارواش خانگی 150 بارتکفاز 150 11 3
Rio

واترجت نیمه صنعتی آبگرم Rio

پمپ کارواش خانگی 145 بارجهت آبگرمتکفاز 145 7.5 2.3
Missouri

کارواش نیمه صنعتی آبگرم Missouri

پمپ کارواش خانگی 150 بارجهت آبگرمتکفاز 150 9.5 3
NPX4

کارواش صنعتی آبگرم NPX4

پمپ کارواش خانگی 150 بارجهت آبگرمتکفاز 150 11 3.2
Victoria-3ph

واترجت صنعتی Victoria

پمپ کارواش خانگی 180 بار  – سه فاز 180 15 8.5
LKX4-3ph

واترجت صنعتی آب گرم LKX4

پمپ کارواش خانگی 180 بارجهت آبگرم  – سه فاز 180 15 5.5
Tekna4-3ph

واترجت صنعتی آب گرم Tekna4

پمپ کارواش خانگی 230 بارجهت آبگرم  – سه فاز 230 15 5.5
 Hyper T-3ph

واترجت صنعتی آبگرم Hyper T

پمپ کارواش خانگی 230 بارجهت آبگرم  – سه فاز 230 15 7.3

 

فهرست