کارواش صنعتی ۱۰۰بار پمپک تکفاز . کارواش صنعتی ۲۰۰بار پمپک سه فاز 

کارواش نیمه صنعتی ۱۵۰بارپمپک  . کارواش صنعتی آبگرم پمپک ایتالیایی

 

پمپ کارواش صنعتی – پمپ پیستونی پمپک PUMPAK – ساخت ایتالیا

 

تیپ پمپ نوع پمپ فشار خروجی

(bar)

دبی

(lit/min)

قدرت لازم

(Kw)

دور

(RPM)

PNC 04/10 S پمپ کارواش صنعتی ۱۰۰ بار ۱۰۰ ۴ ۰٫۷ ۱۵۰۰
PNC 06/10 S پمپ کارواش صنعتی ۱۰۰ بار ۱۰۰ ۶ ۱٫۱ ۱۵۰۰
PNC 11/11 S پمپ کارواش صنعتی ۱۱۰ بار ۱۱۰ ۱۱ ۲٫۳ ۱۵۰۰
PNC 13/15 S پمپ کارواش صنعتی ۱۵۰ بار ۱۵۰ ۱۳ ۳٫۷ ۱۵۰۰
PKC 13/17 S پمپ کارواش صنعتی ۱۷۰ بار ۱۷۰ ۱۳ ۴٫۲ ۱۵۰۰
MC 15/20 S پمپ کارواش صنعتی ۲۰۰ بار ۲۰۰ ۱۵ ۵٫۷ ۱۵۰۰
MKC 15/28 S پمپ کارواش صنعتی ۲۸۰ بار ۲۸۰ ۱۵ ۷٫۹ ۱۵۰۰
GC 30/20 S پمپ کارواش صنعتی ۲۰۰ بار ۲۰۰ ۳۰ ۱۱٫۳ ۱۵۰۰
GC 38/15 S پمپ کارواش صنعتی ۱۵۰ بار ۱۵۰ ۳۸ ۱۰٫۷ ۱۵۰۰
GKC 17/35 S پمپ کارواش صنعتی ۳۵۰ بار ۳۵۰ ۱۷ ۱۱٫۲ ۱۵۰۰
GKC 19/40 S پمپ کارواش صنعتی ۴۰۰ بار ۴۰۰ ۱۹ ۱۴٫۳ ۱۵۰۰
GHC 16/50 S پمپ کارواش صنعتی ۵۰۰ بار ۵۰۰ ۱۶ ۱۵٫۱ ۱۵۰۰
MWC 15/20 S پمپ کارواش صنعتی ۲۰۰ بار ۲۰۰ ۱۰ ۳٫۸ ۱۰۰۰
MWC 15/20 S پمپ کارواش صنعتی ۲۰۰ بار ۲۰۰ ۱۵ ۵٫۷ ۱۵۰۰
GWC 30/20 S پمپ کارواش صنعتی ۲۰۰ بار ۲۰۰ ۱۹٫۷ ۷٫۴ ۱۰۰۰
GWC 30/20 S پمپ کارواش صنعتی ۲۰۰ بار ۲۰۰ ۳۰ ۱۱٫۳ ۱۵۰۰
GWC 50/12 S پمپ کارواش صنعتی ۱۲۰ بار ۱۲۰ ۱۹٫۷ ۷٫۱ ۱۰۰۰
GWC 50/12 S پمپ کارواش صنعتی ۱۲۰ بار ۱۲۰ ۴۸ ۱۰٫۹ ۱۵۰۰
NX 35/300 R پمپ کارواش صنعتی ۳۰۰ بار ۳۰۰ ۳۴ ۱۹٫۲ ۱۵۰۰
NX 75/150 R پمپ کارواش صنعتی ۱۵۰ بار ۱۵۰ ۷۵ ۲۱ ۱۵۰۰
V 130/120 R پمپ کارواش صنعتی ۱۲۰ بار ۱۲۰ ۱۲۵ ۲۸٫۳ ۱۰۰۰
VX-B 130/160 R پمپ کارواش صنعتی ۱۶۰ بار ۱۶۰ ۱۲۴ ۳۸ ۱۰۰۰
VX-B 160/130 R پمپ کارواش صنعتی ۱۳۰ بار ۱۳۰ ۱۵۴ ۳۸ ۱۰۰۰
VX-B 75/270 R پمپ کارواش صنعتی ۲۷۰ بار ۲۷۰ ۷۵ ۳۸ ۱۰۰۰
GAMMA-IL 103 پمپ کارواش صنعتی ۱۰۰ بار ۱۰۰ ۱۰۷ ۲۰٫۲ ۶۰۰
GAMMA-IL 200 پمپ کارواش صنعتی ۸۰ بار ۸۰ ۲۰۲ ۳۱ ۶۰۰
PENTA-C 58/300 پمپ کارواش صنعتی ۳۰۰ بار ۳۰۰ ۵۸ ۳۲٫۸ ۱۵۰۰
PENTA-C 70/200 پمپ کارواش صنعتی ۲۰۰ بار ۲۰۰ ۷۱ ۲۶٫۸ ۱۵۰۰
PENTA-C 30/500 پمپ کارواش صنعتی ۵۰۰ بار ۵۰۰ ۳۰ ۲۸٫۳ ۱۵۰۰
VY-B 20/800 پمپ کارواش صنعتی ۸۰۰ بار ۸۰۰ ۲۰ ۳۰ ۱۰۰۰
VY-B 15/1000 پمپ کارواش صنعتی ۱۰۰۰ بار ۱۰۰۰ ۱۵ ۲۸ ۱۰۰۰

 

کارواش خانگی پمپاک ایتالیا . کارواش نیمه صنعتی پمپاک ایتالیا 

کارواش صنعتی آب گرم پمپاک ایتالیا 

پر فروش ترین ها EW170  و TQ120 

کارواش خانگی پمپک PUMPAK ساخت ایتالیا

تیپ پمپ نوع پمپ فشار خروجی

(bar)

دبی

(lit/min)

قدرت

(Kw)

TQ120

واترجت خانگی TQ20

 

پمپ کارواش خانگی ۱۳۰ بارتکفاز ۱۳۰ ۷٫۵ ۲٫۱
EW170

کارواش خانگی EW-170

پمپ کارواش خانگی ۱۷۰ بارتکفاز ۱۷۰ ۷٫۵ ۲٫۱
Eagle

واترجت نیمه صنعتی Eagle

پمپ کارواش خانگی ۱۶۰ بارتکفاز ۱۶۰ ۸٫۵ ۲٫۸
Danubio

کارواش صنعتی Danubio

پمپ کارواش خانگی ۱۵۰ بارتکفاز ۱۵۰ ۱۱ ۳
Rio

واترجت نیمه صنعتی آبگرم Rio

پمپ کارواش خانگی ۱۴۵ بارجهت آبگرمتکفاز ۱۴۵ ۷٫۵ ۲٫۳
Missouri

کارواش نیمه صنعتی آبگرم Missouri

پمپ کارواش خانگی ۱۵۰ بارجهت آبگرمتکفاز ۱۵۰ ۹٫۵ ۳
NPX4

کارواش صنعتی آبگرم NPX4

پمپ کارواش خانگی ۱۵۰ بارجهت آبگرمتکفاز ۱۵۰ ۱۱ ۳٫۲
Victoria-3ph

واترجت صنعتی Victoria

پمپ کارواش خانگی ۱۸۰ بار  – سه فاز ۱۸۰ ۱۵ ۸٫۵
LKX4-3ph

واترجت صنعتی آب گرم LKX4

پمپ کارواش خانگی ۱۸۰ بارجهت آبگرم  – سه فاز ۱۸۰ ۱۵ ۵٫۵
Tekna4-3ph

واترجت صنعتی آب گرم Tekna4

پمپ کارواش خانگی ۲۳۰ بارجهت آبگرم  – سه فاز ۲۳۰ ۱۵ ۵٫۵
 Hyper T-3ph

واترجت صنعتی آبگرم Hyper T

پمپ کارواش خانگی ۲۳۰ بارجهت آبگرم  – سه فاز ۲۳۰ ۱۵ ۷٫۳

 

فهرست