تجهیز صنعت پارسه نمایندگی  پمپ های برتولینی ایتالیایی 

جهت مشاوره و انتخاب صحیح پمپ با مشاورین این مجموعه تماس بگیرید .

02133973435 – 02136615541 – 02136615634- مدیریت فروش 09122590748

 

مشخصات فنی پمپ های پیستونی دبی بالا برتولینی / پمپ های پیستونی فشار بالا برتولینی / پمپ ها پیستونی مه پاش برتولینی/

پمپ های پیستونی کارواش صنعتی برتولینی / پمپ های پیستونی استیل برتولینی / پمپ های پیستونی صنعتی برتولنی و لوازم یدکی پمپ های پیستونی برتولینی .

پمپ پیستونی برتولینی مدل  C1258

فشار : 80 بار / دبی 251 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 30.4 کیلووات/1000 دور 

پمپ پیستونی برتولینی مدل  C 2233

فشار : 150 بار / دبی 122 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 40 کیلووات /1450 دور 

پمپ پیستونی برتولینی مدل  C 40

فشار : 50 بار / دبی40 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 4 کیلووات /1450 دور 

پمپ پیستونی برتولینی مدل  C 75

فشار : 50 بار / دبی67 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 6/4 کیلووات /550 دور 

پمپ پیستونی برتولینی مدل  CK 1525

فشار : 105 بار / دبی 98 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 20.1 کیلووات /1450 دور 

پمپ پیستونی برتولینی مدل  CX 1025

فشار : 250 بار / دبی 97 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 47 کیلووات /1000 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل  CAX 2475

فشار : 250 بار / دبی 100 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 50.5 کیلووات /1000 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل  CHX 21-1000

فشار : 1000 بار / دبی 21 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 42 کیلووات /1000 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل CK 110

فشار : 70 بار / دبی 101 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 13.8 کیلووات /550 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل CK 120

فشار : 70 بار / دبی 111 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 15.2 کیلووات /550 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل CK 2015

فشار : 150 بار / دبی 190 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 55 کیلووات/1450 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل CK 2313

فشار : 125 بار / دبی 230 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 55 کیلووات/1450 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل RA 2450

فشار : 500 بار / دبی 24 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 23.4 کیلووات/1450 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل CK 146

فشار : 60 بار / دبی 141 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 16.6 کیلووات /550 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل KKL 3816

فشار : 160 بار / دبی 38 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 10.8 کیلووات/1450 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل RAL 1840

فشار : 400 بار / دبی 18 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 14.5کیلووات/1450 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل RBL 5019

فشار : 190بار / دبی 50 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 8.5کیلووات/1450 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل RD 7515

فشار : 150 بار / دبی 73 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 21.5کیلووات/1450 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل TMG 3545

فشار : 240بار / دبی 17 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 6 کیلووات/3450 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل TML 1520

فشار : 200بار / دبی 15 لیتر بردقیقه 

 قدرت مورد نیاز : 5/5 کیلووات/1450دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل TML 2020

فشار : 200بار / دبی 20 لیتر بردقیقه 

 قدرت مورد نیاز : 7/5 کیلووات/1450دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل WBL 1111

فشار : 110بار / دبی 11 لیتر بردقیقه 

 قدرت مورد نیاز : 2/2 کیلووات/1450دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل WML 1515

فشار : 150بار / دبی 15 لیتر بردقیقه 

 قدرت مورد نیاز : 4 کیلووات/1450دور

 

پمپ پیستونی برتولینی مدل TTL 1530

فشار : 300بار / دبی 15 لیتر بردقیقه 

 قدرت مورد نیاز : 7/5 کیلووات/1450دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل TTK 2130

فشار : 300بار / دبی 21 لیتر بردقیقه 

 قدرت مورد نیاز : 12/3 کیلووات/1450دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل TTK 3021

فشار : 210بار / دبی 30 لیتر بردقیقه 

 قدرت مورد نیاز : 12 کیلووات/1450دور