گیربکس شافت مستقیم موتوواریو . گیربکس هلیکال موتوواریو . 

گیربکس حلزونی موتواریو . گیربکس شافت موازی موتوواریو 

گیربکس تک موتوواریو . انواع گیربکس MOTOVARIO

تماس با کارشناسان فروش : ۰۲۱۳۶۶۱۵۵۴۱ – ۰۲۱۳۶۶۱۵۶۳۴

موتورگیربکس های  شفت مستقیم CH) – motovario)
 

 

Power TYPE i rpm OUT
۱ ۰٫۳۷KW CHA32 ۵٫۳۸ ۲۶۰ ۲۰
۲ CHA32 ۶٫۵۲ ۲۱۵ ۲۰
۳ CHA32 ۸٫۱۱ ۱۷۳ ۲۰
۴ CHA32 ۱۰٫۹۴ ۱۲۸ ۲۰
۵ CHA32 ۱۳٫۲۵ ۱۰۶ ۲۰
۶ CHA32 ۱۶٫۴۹ ۸۵ ۲۰
۷ CHA32 ۲۰٫۲۶ ۶۹ ۲۰
۸ CHA32 ۲۴٫۵۵ ۵۷ ۲۰
۹ CHA32 ۳۵٫۴۴ ۴۰ ۲۰
۱۰ CHA42 ۴۴٫۱ ۳۲ ۲۵
۱۱ CHA53 ۱۳۸٫۷ ۱۰ ۳۰
۱۲ ۰٫۵۵KW CHA32 ۵٫۳۸ ۲۶۰ ۲۰
۱۳ CHA32 ۶٫۵۲ ۲۱۵ ۲۰
۱۴ CHA32 ۸٫۱۱ ۱۷۳ ۲۰
۱۵ CHA32 ۱۰٫۹۴ ۱۲۸ ۲۰
۱۶ CHA32 ۱۳٫۲۵ ۱۰۶ ۲۰
۱۷ CHA32 ۱۶٫۴۹ ۸۵ ۲۰
۱۸ CHA32 ۲۰٫۲۶ ۶۹ ۲۰
۱۹ CHA32 ۲۴٫۵۵ ۵۷ ۲۰
۲۰ CHA63 ۱۱۱٫۶ ۱۳ ۲۸
۲۱ CHA63 ۲۳۵٫۴ ۶ ۲۸
۲۲ CHA63 ۲۸۴٫۸ ۵ ۲۸
۲۳ CH063 ۱۸۶٫۲ ۸ ۴۰
۲۴ ۰٫۷۵KW CHA32 ۵٫۳۸ ۲۶۰ ۲۰
۲۵ CHA32 ۶٫۵۲ ۲۱۵ ۲۰
۲۶ CHA32 ۸٫۱۱ ۱۷۳ ۲۰
۲۷ CHA32 ۱۰٫۹۴ ۱۲۸ ۲۰
۲۸ CHA32 ۱۳٫۲۵ ۱۰۶ ۲۰
۲۹ CHA32 ۲۴٫۵۵ ۵۷ ۲۵
۳۰ CHA32 ۳۰٫۵۵ ۴۶ ۲۰
۳۱ CHA32 ۳۷٫۹۲ ۳۷ ۲۰
۳۲ ۱٫۱KW CHA42 ۵٫۳۸ ۲۶۰ ۲۵
۳۳ CHA42 ۶٫۵۲ ۲۱۵ ۲۵
۳۴ CHA42 ۸٫۱۱ ۱۷۳ ۲۵
۳۵ CHA42 ۱۰٫۹۴ ۱۲۸ ۲۵
۳۶ CHA42 ۱۳٫۲۵ ۱۰۶ ۲۵
۳۷ CHA52 ۲۵٫۴ ۵۵ ۳۰
۳۸ CHA52 ۲۹٫۹ ۴۷ ۳۰
۳۹ CHA52

 

۳۶٫۲ ۳۹ ۳۰
۴۰ CHA52 ۴۵ ۳۱ ۳۰
۴۱ ۱٫۵KW CHA42 ۵٫۳۸ ۲۶۰ ۲۵
۴۲ CHA42 ۶٫۵۲ ۲۱۵ ۲۵
۴۳ CHA42 ۸٫۱۱ ۱۷۳ ۲۵
۴۴ CHA42 ۱۰٫۹ ۱۲۸ ۲۵
۴۵ CHA42 ۱۳٫۳ ۱۰۶ ۲۵
۴۶ CHA42 ۱۶٫۵ ۸۵ ۲۵
۴۷ CHA52 ۱۶٫۹ ۸۳ ۳۰
۴۸ CHA52 ۲۰٫۵ ۶۸ ۳۰
۴۹ CHA52 ۲۵٫۴ ۵۵ ۳۰
۵۰ CHA52 ۲۹٫۹ ۴۷ ۳۰
۵۱ CHA62 ۳۶٫۲ ۳۹ ۴۰
۵۲ CHA62 ۴۵ ۳۱ ۴۰
۵۳ CHA63 ۶۸ ۲۱ ۴۰
۵۴ ۲٫۲KW CHA52 ۶٫۲۲ ۲۲۵ ۳۰
۵۵ CHA52 ۷٫۷۳ ۱۸۱ ۳۰
۵۶ CHA52 ۱۱٫۷ ۱۲۰ ۳۰
۵۷ CHA52 ۱۴٫۵ ۹۷ ۳۰
۵۸ CHA52 ۱۶٫۹ ۸۳ ۳۰
۵۹ CHA52 ۲۰٫۵ ۶۸ ۳۰
۶۰ CHA52 ۱۴٫۲ ۹۸ ۳۵
۶۱ CHA52 ۱۶٫۶ ۸۴ ۳۵
۶۲ CHA52 ۲۱٫۷ ۶۵ ۳۵
۶۳ CHA62 ۲۵٫۴ ۵۵ ۴۰
۶۴ CHA52 ۳۱٫۵ ۴۴ ۳۵
۶۵ CHA62 ۳۷ ۳۸ ۴۰
۶۶ CHA62 ۴۶٫۱ ۳۰ ۴۰
موتورگیربکس شافت مستقیم – motovario CH
ردیف

 

power TYPE i rpm OUT
۱ ۳KW CHA52 ۵٫۱۴ ۲۷۲ ۳۵
۲ CHA52 ۶٫۲۲ ۲۲۵ ۳۵
۳ CHA52 ۷٫۷۳ ۱۸۱ ۳۵
۴ CHA52 ۱۱٫۵۱ ۱۲۲ ۳۵
۵ CHA52 ۱۱٫۶۷ ۱۲۰ ۳۵
۶ CHA52 ۱۴٫۲۴ ۹۸ ۳۵
۷ CHA52 ۱۴٫۵  ۹۷ ۳۵
۸ CH062 ۱۴٫۵  ۹۷ ۴۰
۹ CH052 ۱۶٫۵۹ ۸۴ ۳۵
۱۰ CH062 ۱۶٫۹۱ ۸۳ ۴۰
۱۱ CH062 ۲۰٫۴۶ ۶۸ ۴۰
۱۲ CH052 ۲۱٫۶۷ ۶۵ ۳۵
۱۳ CH062 ۳۶٫۹۹ ۳۸ ۴۰
۱ ۴KW CHA52 ۵٫۱۴ ۲۷۲ ۳۵
۲ CHA52 ۶٫۲۲ ۲۲۵ ۳۵
۳ CHA52 ۷٫۷۳ ۱۸۱ ۳۵
۴ CH052 ۱۱٫۵۱ ۱۲۲ ۳۵
۵ CH052 ۱۴٫۲۴ ۹۸ ۳۵
۶ CH052 ۱۶٫۵۹ ۸۴ ۳۵
۷ CH052 ۱۸ ۷۸ ۳۵
۸ CH062 ۲۰٫۲۸ ۶۹ ۴۰
۹ CH062 ۲۳٫۲۷ ۶۰ ۴۰
۱۰ CH062 ۳۲ ۴۴ ۴۰
۱۱ CH082 ۳۴٫۳۸ ۴۱ ۵۰
۱۲ CH082 ۴۲٫۷۵ ۳۳ ۵۰
۱۳ CH082 ۴۸٫۱۳ ۲۹ ۵۰
۱ ۵٫۵KW CH062 ۵٫۳۸ ۲۶۰ ۴۰
۲ CH062 ۵٫۹۳ ۲۳۶ ۴۰
۳ CH062 ۷٫۳۹ ۱۸۹ ۴۰
۴ CH062 ۸٫۵ ۱۶۵ ۴۰
۵ CH062 ۱۱٫۷ ۱۲۰ ۴۰
۶ CH062 ۱۴٫۸ ۹۵ ۴۰
۷

 

CH062 ۱۶٫۳ ۸۶ ۴۰
۸ CH062 ۱۷٫۷ ۷۹ ۴۰
۹ CH062 ۲۰٫۳ ۶۹ ۴۰
۱۰ CH062 ۲۳٫۳ ۶۰ ۴۰
۱۱ CH082 ۲۷٫۹ ۵۰ ۵۰
۱۲ CH082 ۳۴٫۴ ۴۱ ۵۰
۱۳ CH082 ۴۲٫۸ ۳۳ ۵۰
۱ ۷٫۵KW CH062 ۵٫۳۸ ۲۶۰ ۴۰
۲ CH062 ۵٫۹۳ ۲۳۶ ۴۰
۳ CH062 ۷٫۳۹ ۱۸۹ ۴۰
۴ CH062 ۸٫۵ ۱۶۵ ۴۰
۵ CH062 ۱۱٫۷ ۱۲۰ ۴۰
۶ CH062 ۱۴٫۸ ۹۵ ۴۰
۷ CH062 ۱۶٫۳ ۸۶ ۴۰
۸ CH082 ۱۹٫۴ ۷۲ ۵۰
۹ CH082 ۲۲٫۸ ۶۱ ۵۰
۱۰ CH082 ۲۶٫۶ ۵۳ ۵۰
۱۱ CH082 ۳۴٫۴ ۴۱ ۵۰
۱۲ CH0102 ۵۱٫۵ ۲۷ ۶۰

 

گیربکس حلزونی  NMRV – MOTOVARIO

فهرست