لیست قیمت گیربکس های شافت مستقیم پایدار و فلنچدار  ایرانی 

انواع موتور گیربکس شافت مستقیم ایرانی و فلنچدار با یک سال گارانتی گیربکس های شافت مستقیم گیربکس های شافت مستقیم فلنچدار گیربکس های  هلیکال ایرانی

تولید گیربکس شافت مستقیم ایرانی . قطعات گیربکس شافت مستقیم ایرانی 

جهت مشاوره و سفارش با شماره ۰۲۱۳۶۶۱۵۵۴۱ تماس بگیرید

 

قبول سفارشات گیربکس های شافت مستقیم و تحویل فوری با شماره های ۰۲۱۳۶۶۱۵۵۴۱ و ۰۲۱۳۶۶۱۵۶۳۴ تماس بگیرید 

دور خروجی

TYPE

۱۲۵ الی ۴۰۰

۱۰۰

۶۳ – ۸۰

۳۱ – ۴۰ – ۵۰

۲۰ – ۲۵

۱۴/۰۰۰/۰۰۰

۲۸mm

۱۴/۵۰۰/۰۰۰

۱۴/۰۰۰/۰۰۰

۲۸mm

۱۴/۵۰۰/۰۰۰

۱۴/۰۰۰/۰۰۰

۲۸mm

۱۴/۵۰۰/۰۰۰

۱۴/۰۰۰/۰۰۰

۲۸mm

۱۴/۵۰۰/۰۰۰

۱۷/۸۰۰/۰۰۰

۳۲mm

۱۸/۵۰۰/۰۰۰

پایدار

O.5HP-0/37 KW

فلنچدار

۱۵/۱۰۰/۰۰۰

۲۸mm

۱۵/۶۰۰/۰۰۰

۱۵/۱۰۰/۰۰۰

۲۸mm

۱۵/۶۰۰/۰۰۰

۱۵/۱۰۰/۰۰۰

۲۸mm

۱۵/۶۰۰/۰۰۰

۱۸/۰۰۰/۰۰۰

۳۲mm

۱۸/۶۰۰/۰۰۰

۱۸/۸۰۰/۰۰۰

۳۲mm

۱۹/۵۰۰/۰۰۰

پایدار

۳٫۴HP-0/55 KW

فلنچدار

۱۵/۸۰۰/۰۰۰

۲۸mm

۱۶/۳۰۰/۰۰۰

۱۵/۸۰۰/۰۰۰

۲۸mm

۱۶/۳۰۰/۰۰۰

۱۵/۸۰۰/۰۰۰

۲۸mm

۱۶/۳۰۰/۰۰۰

۱۸/۳۰۰/۰۰۰

۳۲mm

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

۲۴/۵۰۰/۰۰۰

۴۸mm

۲۵/۸۰۰/۰۰۰

پایدار

۱HP-0/75 KW

فلنچدار

۱۷/۳۰۰/۰۰۰

۲۸mm

۱۷/۸۰۰/۰۰۰

۱۷/۳۰۰/۰۰۰

۲۸mm

۱۷/۸۰۰/۰۰۰

۱۹/۸۰۰/۰۰۰

۳۲mm

۲۰/۵۰۰/۰۰۰

۲۳/۵۰۰/۰۰۰

۴۸mm

۲۴/۸۰۰/۰۰۰

۲۵/۵۰۰/۰۰۰

۴۸mm

۲۶/۸۰۰/۰۰۰

پایدار

۱٫۵HP-1/1 KW

فلنچدار

۱۹/۳۰۰/۰۰۰

۲۸mm

۱۹/۸۰۰/۰۰۰

۲۱/۸۰۰/۰۰۰

۳۲mm

۲۲/۶۰۰/۰۰۰

۲۱/۸۰۰/۰۰۰

۳۲mm

۲۲/۶۰۰/۰۰۰

۲۵/۵۰۰/۰۰۰

۴۸mm

۲۶/۸۰۰/۰۰۰

۳۴/۰۰۰/۰۰۰

۶۰mm

۳۷/۳۰۰/۰۰۰

پایدار

۲HP-1/5 KW

فلنچدار

۲۴/۳۰۰/۰۰۰

۳۲mm

۲۵/۰۰۰/۰۰۰

۲۴/۳۰۰/۰۰۰

۳۲mm

۲۵/۰۰۰/۰۰۰

۲۸/۰۰۰/۰۰۰

۴۸mm

۲۹/۳۰۰/۰۰۰

۳۴/۵۰۰/۰۰۰

۶۰mm

۳۷/۸۰۰/۰۰۰

۳۹/۰۰۰/۰۰۰

۶۰mm

۴۲/۳۰۰/۰۰۰

پایدار

۳ HP-2/2 KW

فلنچدار

۲۹/۵۰۰/۰۰۰

۴۸mm

۳۰/۸۰۰/۰۰۰

۲۹/۵۰۰/۰۰۰

۴۸mm

۳۰/۸۰۰/۰۰۰

۲۹/۵۰۰/۰۰۰

۴۸mm

۳۰/۸۰۰/۰۰۰

۳۶/۰۰۰/۰۰۰

۶۰mm

۳۹/۳۰۰/۰۰۰

۵۴/۰۰۰/۰۰۰

۷۵mm

۵۶/۳۰۰/۰۰۰

پایدار

۴HP-3 KW

فلنچدار

۳۴/۵۰۰/۰۰۰

۴۸mm

۳۵/۸۰۰/۰۰۰

۳۴/۵۰۰/۰۰۰

۴۸mm

۳۵/۸۰۰/۰۰۰

۴۱/۰۰۰/۰۰۰

۶۰mm

۴۴/۳۰۰/۰۰۰

۵۱/۰۰۰/۰۰۰

۷۵mm

۵۳/۳۰۰/۰۰۰

۵۶/۰۰۰/۰۰۰

۷۵mm

۵۸/۳۰۰/۰۰۰

پایدار

۵٫۵HP-4 KW

فلنچدار

۴۶/۰۰۰/۰۰۰

۶۰mm

۴۹/۳۰۰/۰۰۰

۴۶/۰۰۰/۰۰۰

۶۰mm

۴۹/۳۰۰/۰۰۰

۴۶/۰۰۰/۰۰۰

۶۰mm

۴۹/۳۰۰/۰۰۰

۵۶/۰۰۰/۰۰۰

۷۵mm

۵۸/۳۰۰/۰۰۰

۸۶/۰۰۰/۰۰۰

۹۰mm

۹۰/۸۰۰/۰۰۰

پایدار

۷٫۵HP-5/5 KW

فلنچدار

۴۹/۵۰۰/۰۰۰

۶۰mm

۵۲/۸۰۰/۰۰۰

۴۹/۵۰۰/۰۰۰

۶۰mm

۵۲/۸۰۰/۰۰۰

۵۹/۵۰۰/۰۰۰

۷۵mm

۶۱/۸۰۰/۰۰۰

۸۳/۵۰۰/۰۰۰

۹۰mm

۸۸/۰۰۰/۰۰۰

۹۵/۵۰۰/۰۰۰

۹۰mm

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

پایدار

۱۰HP-7/5 KW

فلنچدار

۷۳/۰۰۰/۰۰۰

۷۵mm

۷۵/۳۰۰/۰۰۰

۷۳/۰۰۰/۰۰۰

۷۵mm

۷۵/۳۰۰/۰۰۰

۷۳/۰۰۰/۰۰۰

۷۵mm

۷۵/۳۰۰/۰۰۰

۹۷/۰۰۰/۰۰۰

۹۰mm

۱۰۱/۸۰۰/۰۰۰

۱۵۴/۶۰۰/۰۰۰

۱۰۰mm

۱۶۱/۸۰۰/۰۰۰

پایدار

۱۵HP-11 KW

فلنچدار

۸۱/۰۰۰/۰۰۰

۷۵mm

۸۳/۳۰۰/۰۰۰

۸۱/۰۰۰/۰۰۰

۷۵mm

۸۳/۳۰۰/۰۰۰

۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰

۹۰mm

۱۰۹/۸۰۰/۰۰۰

۱۵۴/۰۰۰/۰۰۰

۱۰۰mm

۱۶۳/۰۰۰/۰۰۰

۱۹۷/۰۰۰/۰۰۰

۱۰۰mm

۲۰۴/۰۰۰/۰۰۰

پایدار

۲۰HP-15 KW

فلنچدار

۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰

۹۰mm

۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰

۹۰mm

۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰

۹۰mm

۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۹۱/۰۰۰/۰۰۰

۱۰۰mm

۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰

 

——————

پایدار

۲۵HP-18/5 KW

فلنچدار

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۹۰mm

۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۹۰mm

۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰

۲۰۱/۰۰۰/۰۰۰

۱۰۰mm

۲۰۸/۰۰۰/۰۰۰

 

——————

 

——————

پایدار

۳۰HP-22 KW

فلنچدار

 

گبربکس شافت مستقیم پولادین پارت – گیربکس شافت مسقیم فلنچدار پولادین پارت – گیربکس شافت مستقیم پایدار پارس 

گیربکس شافت مستقیم شاکرین – گیربکس شافت مستقیم اصفهان دور – گیربکس شافت مستقیم پویا – گیربکس فلنچدار

گیربکس شافت مستقیم پایدار – گیربکس هلیکال – گیربکس فلنچدار شافت مستقیم – گیربکس پایدار شافت مستقیم 

جهت سفارش با شماره های ۰۲۱۳۶۶۱۵۵۴۱ و ۰۲۱۳۶۶۱۵۶۳۴ تماس بگیرید 

ساخت گیربکس شافت مستقیم – قیمت گیربکس شافت مستقیم

گیربکس- شافت مستقیم پایدار – قیمت گیربکس -شافت مستقیم فلنچدار

گیربکس شافت مستقیم چیست :

گیربکس شافت مستقیم به گیربکس هایی گفته میشود که 

شافت گیربکس در امتداد الکتروموتور و شافت الکتروموتور 

باشد را گیربکس شافت مستقیم می گویند که بیشتر در 

کارخانه های نبرد – سیلو – همزن و … استفاده می شود 

تامین قطعات گیربکس شافت مستقیم ایرانی

 

 

فهرست