لیست قیمت کفکش های دوجداره استیل راد پمپ 

جهت دریافت قیمت پمپ های خانگی و شناور های راد پمپ تماس بگیرد

قیمت/ریال

با فلوتر

قیمت/ریال بدون فلوتر دهانه

اینچ

حد اکثر ارتفاع ردیف
21/610/000 19/050/000 1و ¼ 25 متر 1
25/290/000 23/630/000 1و ¼ 35 متر 2
26/220/000 ———— 1و ¼ 45 متر 3
28/450/000 26/790/000 1و ¼ 55متر 4
30/930/000 29/270/000 1و ¼ 65 متر 5
———— 35/830/000 1و ¼ 90 متر 6
26/480/000 24/820/000 2 28 متر 7
30/060/000 28/400/000 2 38 متر 8
———— 32/730/000 2 48 متر 9
———— 35/430/000 2 68 متر 10
28/820/000 ———— 3 13 متر 11
33/320/000 ———— 3 22 متر 12
———– 37/200/000 3 33 متر 13
———– 39/500/000 3 44 متر 14
فهرست