لیست قیمت کفکش های دوجداره استیل راد پمپ 

جهت دریافت قیمت پمپ های خانگی و شناور های راد پمپ تماس بگیرد

قیمت/ریال

با فلوتر

قیمت/ریال بدون فلوتر دهانه

اینچ

حد اکثر ارتفاع ردیف
۲۱/۶۱۰/۰۰۰ ۱۹/۰۵۰/۰۰۰ ۱و ¼ ۲۵ متر ۱
۲۵/۲۹۰/۰۰۰ ۲۳/۶۳۰/۰۰۰ ۱و ¼ ۳۵ متر ۲
۲۶/۲۲۰/۰۰۰ ———— ۱و ¼ ۴۵ متر ۳
۲۸/۴۵۰/۰۰۰ ۲۶/۷۹۰/۰۰۰ ۱و ¼ ۵۵متر ۴
۳۰/۹۳۰/۰۰۰ ۲۹/۲۷۰/۰۰۰ ۱و ¼ ۶۵ متر ۵
———— ۳۵/۸۳۰/۰۰۰ ۱و ¼ ۹۰ متر ۶
۲۶/۴۸۰/۰۰۰ ۲۴/۸۲۰/۰۰۰ ۲ ۲۸ متر ۷
۳۰/۰۶۰/۰۰۰ ۲۸/۴۰۰/۰۰۰ ۲ ۳۸ متر ۸
———— ۳۲/۷۳۰/۰۰۰ ۲ ۴۸ متر ۹
———— ۳۵/۴۳۰/۰۰۰ ۲ ۶۸ متر ۱۰
۲۸/۸۲۰/۰۰۰ ———— ۳ ۱۳ متر ۱۱
۳۳/۳۲۰/۰۰۰ ———— ۳ ۲۲ متر ۱۲
———– ۳۷/۲۰۰/۰۰۰ ۳ ۳۳ متر ۱۳
———– ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ ۳ ۴۴ متر ۱۴
فهرست