لیست مشخصات پمپ های برتولینیbertolini 

 

RPM KW BAR   L/M مدل ردیف
1500 2/2 110 11 WBL 1111 1
1500 4 150 15 WML 1515 2
1500 5/5 200 15 TML 1520 3
1500 8/7 300 15 TTL 1530 4
1500 40 250 100 CK 1025 5
1500 0/75 100 4 WGCU 410 6
1500 16 350 18/1 HDL 5048 7
1500 14/5 400 18/5 RAL 1840 8
1500 5/5 150 20 TML 2015 9
1500 7/5 200 20 TML 2020 10
1500 12/3 300 21 TTK 2130 11
1500 12 210 29/5 KKL 3021 12
1500 11/8 160 38 KK 3816 13
1500 18/5 190 50 RBL 5019 14
1500 6/4 50 67 C75 15
1500 21/5 150 73 RD 7515 16
1500 19/5 105 95 CK 1525 17
550/1000 40/2 210 98 CX 1021 18
550 13/9 70 106 CK 110 19
550 15/3 120 120 CK 120 20
1500 35/8 150 122 C 2233 21
550 16/6 60 141 CK 146 22
1500 34 80 220 C 1258 23
550 23/7 60 201 CK 220 24
1000 39/4 80 251 C 1258 25
1000 37 750 24  CAX 2475 26

 

مشخصات فنی پمپ های پیستونی دبی بالا برتولینی / پمپ های پیستونی فشار بالا برتولینی / پمپ ها پیستونی مه پاش برتولینی/

پمپ های پیستونی کارواش صنعتی برتولینی / پمپ های پیستونی استیل برتولینی / پمپ های پیستونی صنعتی برتولنی و لوازم یدکی پمپ های پیستونی برتولینی .

پمپ پیستونی برتولینی مدل  C1258

فشار : 80 بار / دبی 251 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 30.4 کیلووات/1000 دور 

پمپ پیستونی برتولینی مدل  C 2233

فشار : 150 بار / دبی 122 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 40 کیلووات /1450 دور 

پمپ پیستونی برتولینی مدل  C 40

فشار : 50 بار / دبی40 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 4 کیلووات /1450 دور 

پمپ پیستونی برتولینی مدل  C 75

فشار : 50 بار / دبی67 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 6/4 کیلووات /550 دور 

پمپ پیستونی برتولینی مدل  CK 1525

فشار : 105 بار / دبی 98 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 20.1 کیلووات /1450 دور 

پمپ پیستونی برتولینی مدل  CX 1025

فشار : 250 بار / دبی 97 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 47 کیلووات /1000 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل  CAX 2475

فشار : 250 بار / دبی 100 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 50.5 کیلووات /1000 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل  CHX 21-1000

فشار : 1000 بار / دبی 21 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 42 کیلووات /1000 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل CK 110

فشار : 70 بار / دبی 101 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 13.8 کیلووات /550 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل CK 120

فشار : 70 بار / دبی 111 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 15.2 کیلووات /550 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل CK 2015

فشار : 150 بار / دبی 190 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 55 کیلووات/1450 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل CK 2313

فشار : 125 بار / دبی 230 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 55 کیلووات/1450 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل RA 2450

فشار : 500 بار / دبی 24 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 23.4 کیلووات/1450 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل CK 146

فشار : 60 بار / دبی 141 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 16.6 کیلووات /550 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل KKL 3816

فشار : 160 بار / دبی 38 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 10.8 کیلووات/1450 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل RAL 1840

فشار : 400 بار / دبی 18 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 14.5کیلووات/1450 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل RBL 5019

فشار : 190 بار / دبی 50 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 18.5کیلووات/1450 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل RD 7515

فشار : 150 بار / دبی 73 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 21.5کیلووات/1450 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل TMG 3545

فشار : 240بار / دبی 17 لیتر بردقیقه 

قدرت مورد نیاز : 6 کیلووات/3450 دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل TML 1520

فشار : 200بار / دبی 15 لیتر بردقیقه 

 قدرت مورد نیاز : 5/5 کیلووات/1450دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل TML 2020

فشار : 200بار / دبی 20 لیتر بردقیقه 

 قدرت مورد نیاز : 7/5 کیلووات/1450دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل WBL 1111

فشار : 110بار / دبی 11 لیتر بردقیقه 

 قدرت مورد نیاز : 2/2 کیلووات/1450دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل WML 1515

فشار : 150بار / دبی 15 لیتر بردقیقه 

 قدرت مورد نیاز : 4 کیلووات/1450دور

 

پمپ پیستونی برتولینی مدل TTL 1530

فشار : 300بار / دبی 15 لیتر بردقیقه 

 قدرت مورد نیاز : 7/5 کیلووات/1450دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل TTK 2130

فشار : 300بار / دبی 21 لیتر بردقیقه 

 قدرت مورد نیاز : 12/3 کیلووات/1450دور

پمپ پیستونی برتولینی مدل TTK 3021

فشار : 210بار / دبی 30 لیتر بردقیقه 

 قدرت مورد نیاز : 12 کیلووات/1450دور