لیست مشخصات کفکش تک فاز ویکتوری(چین) VICTORY

ردیف نوع مدل قدرت Hp قیمت (ریال)
1 کفکش یک اینچ 12متری QDX 1/5-12-0.25 0.37 تماس بگیرید
2 کفکش یک اینچ 16متری QDX 1/5-16-0.37 0.5 تماس بگیرید
3 کفکش یک اینچ 20متری QDX 3-20-0.55 0.75 تماس بگیرید
4 کفکش یک اینچ 32متری QDX 1/5-32-0.75 1 تماس بگیرید
5 کفکش 1.1/4 اینچ 40متری SPA2-40/4-0.75F 1 تماس بگیرید
6 کفکش 1.1/4 اینچ 50متری SPA2-50/5-0.9F 1.25 تماس بگیرید
7 کفکش 1.1/4 اینچ 60متری SPA2-60/6-1.1F 1.5 تماس بگیرید
8 کفکش دو اینچ 16متری QDX 10-16-0.75 1 تماس بگیرید
9 کفکش دو اینچ 30متری SPA6-28/2-1/1F 1.5 تماس بگیرید
10 کفکش دو اینچ 40متری SPA6-39/3-1/5F 2 تماس بگیرید
11 کفکش دو اینچ 60متری SPA5-50/3-2/2F 3 تماس بگیرید
12 کفکش سه اینچ 9متری QDX 40-9-1.5 2 تماس بگیرید