نمایندگی  گیربکس حلزونی KS – گیربکس حلزونی AMG

گیربکس حازونی PSP – گیربکس حلزونی CEW- گیربکس حلزونی ROSI

لیست گیربکس های حلزونی موجود . مشاوره و فروش 02136615541 – 02136615634

گیربکس حلزونی تیپ 30 – گیربکس حلزونی تیپ 40 – گیربکس حلزونی تیپ 50 – گیربکس حلزونی تیپ 63 

گیربکس حلزونی تیپ 75 – گیربکس حازونی تیپ 90 – گیربکس حلزونی تیپ 110 – گیربکس حلزونی تیپ 130

…… 80 60 50 40 30 25 20 15 10 7.5 نسبت تبدیل تیپ
9 11

9

11

9

11 11 11 11 11 11 11 شافت

ورودی

30

شافت خ 14

100 80 60 50 40 30 25 20 15 10 7.5 نسبت تبدیل 40

شافت

خروجی 18

 

11 11 11 14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

شافت

ورودی

100 80 60 50 40 30 25 20 15 10 7.5 نسبت تبدیل 50

شافت

خروجی 25

14

11

 

14

 

14

19

14

19

14

19

14

19

14

19

14

19

14

19

14

19

14

شافت

ورودی

100 80 60 50 40 30 25 20 15 10 7.5 نسبت

تبدیل

63

شافت

خروجی 25

 

19

14

19

14

……

19

……

19

24

19

24

19

24

19

24

19

24

19

24

19

24

19

شافت

ورودی

100 80 60 50 40 30 25 20 15 10 7.5 نسبت

تبدیل

75

شافت

خروجی28

 

…..

19

24

19

24

19

…..

24

….

24

….

24

…..

24

28

24

28

24

28

24

28

24

شافت

ورودی

100 80 60 50 40 30 25 20 15 10 7.5 نسبت

تبدیل

90

شافت

خروجی 35

 

24

19

….

24

….

24

28

24

28

24

28

24

28

24

28

24

28

….

28

….

28

….

شافت

ورودی

100 80 60 50 40 30 25 20 15 10 7.5 نسبت

تبدیل

110

شافت

خروجی 42

 

24

……

24

28

…..

28

…..

28

…..

28

…..

28

…..

28

…..

28

38

28

38

28

38

….

شافت

ورودی

100 80 60 50 40 30 25 20 15 10 7.5 نسبت

تبدیل

130

شافت

خروجی

50

 

38

28

38

28

38

28

38

24

38

24

38

28

38

…..

38

…..

38

…..

38

…..

38

…..

شافت ورودی

مشاوره و فروش 02136615541 و 02136615634

گیربکس ترکیبی : در صورتی که نیاز به دور زیر 14 دور بر دقیقه داشته باشیم 

باید دو گیربکس را با هم ترکیب  ( مرکب ) کنیم  تا حدود 1/5 بردقیقه هم می شود تنظیم کرد .

گیربکس حلزونی فلنچ کوچک با الکتروموتور فلنچ کوچک 

قابلیت نصب در فضاهای کم 

گیربکس حزونی مکعبی . گیربکس حلزونی 90 درجه 

فهرست