نمایندگی  گیربکس حلزونی KS – گیربکس حلزونی AMG

گیربکس حازونی PSP – گیربکس حلزونی CEW- گیربکس حلزونی ROSI

لیست گیربکس های حلزونی موجود . مشاوره و فروش ۰۲۱۳۶۶۱۵۵۴۱ – ۰۲۱۳۶۶۱۵۶۳۴

گیربکس حلزونی تیپ ۳۰ – گیربکس حلزونی تیپ ۴۰ – گیربکس حلزونی تیپ ۵۰ – گیربکس حلزونی تیپ ۶۳ 

گیربکس حلزونی تیپ ۷۵ – گیربکس حازونی تیپ ۹۰ – گیربکس حلزونی تیپ ۱۱۰ – گیربکس حلزونی تیپ ۱۳۰

…… ۸۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ ۲۵ ۲۰ ۱۵ ۱۰ ۷٫۵ نسبت تبدیل تیپ
۹ ۱۱

۹

۱۱

۹

۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ شافت

ورودی

۳۰

شافت خ ۱۴

۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ ۲۵ ۲۰ ۱۵ ۱۰ ۷٫۵ نسبت تبدیل ۴۰

شافت

خروجی ۱۸

 

۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۴

۱۱

۱۴

۱۱

۱۴

۱۱

۱۴

۱۱

۱۴

۱۱

۱۴

۱۱

۱۴

۱۱

۱۴

۱۱

شافت

ورودی

۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ ۲۵ ۲۰ ۱۵ ۱۰ ۷٫۵ نسبت تبدیل ۵۰

شافت

خروجی ۲۵

۱۴

۱۱

 

۱۴

 

۱۴

۱۹

۱۴

۱۹

۱۴

۱۹

۱۴

۱۹

۱۴

۱۹

۱۴

۱۹

۱۴

۱۹

۱۴

۱۹

۱۴

شافت

ورودی

۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ ۲۵ ۲۰ ۱۵ ۱۰ ۷٫۵ نسبت

تبدیل

۶۳

شافت

خروجی ۲۵

 

۱۹

۱۴

۱۹

۱۴

……

۱۹

……

۱۹

۲۴

۱۹

۲۴

۱۹

۲۴

۱۹

۲۴

۱۹

۲۴

۱۹

۲۴

۱۹

۲۴

۱۹

شافت

ورودی

۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ ۲۵ ۲۰ ۱۵ ۱۰ ۷٫۵ نسبت

تبدیل

۷۵

شافت

خروجی۲۸

 

…..

۱۹

۲۴

۱۹

۲۴

۱۹

…..

۲۴

….

۲۴

….

۲۴

…..

۲۴

۲۸

۲۴

۲۸

۲۴

۲۸

۲۴

۲۸

۲۴

شافت

ورودی

۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ ۲۵ ۲۰ ۱۵ ۱۰ ۷٫۵ نسبت

تبدیل

۹۰

شافت

خروجی ۳۵

 

۲۴

۱۹

….

۲۴

….

۲۴

۲۸

۲۴

۲۸

۲۴

۲۸

۲۴

۲۸

۲۴

۲۸

۲۴

۲۸

….

۲۸

….

۲۸

….

شافت

ورودی

۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ ۲۵ ۲۰ ۱۵ ۱۰ ۷٫۵ نسبت

تبدیل

۱۱۰

شافت

خروجی ۴۲

 

۲۴

……

۲۴

۲۸

…..

۲۸

…..

۲۸

…..

۲۸

…..

۲۸

…..

۲۸

…..

۲۸

۳۸

۲۸

۳۸

۲۸

۳۸

….

شافت

ورودی

۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ ۲۵ ۲۰ ۱۵ ۱۰ ۷٫۵ نسبت

تبدیل

۱۳۰

شافت

خروجی

۵۰

 

۳۸

۲۸

۳۸

۲۸

۳۸

۲۸

۳۸

۲۴

۳۸

۲۴

۳۸

۲۸

۳۸

…..

۳۸

…..

۳۸

…..

۳۸

…..

۳۸

…..

شافت ورودی

مشاوره و فروش ۰۲۱۳۶۶۱۵۵۴۱ و ۰۲۱۳۶۶۱۵۶۳۴

گیربکس ترکیبی : در صورتی که نیاز به دور زیر ۱۴ دور بر دقیقه داشته باشیم 

باید دو گیربکس را با هم ترکیب  ( مرکب ) کنیم  تا حدود ۱/۵ بردقیقه هم می شود تنظیم کرد .

گیربکس حلزونی فلنچ کوچک با الکتروموتور فلنچ کوچک 

قابلیت نصب در فضاهای کم 

گیربکس حزونی مکعبی . گیربکس حلزونی ۹۰ درجه 

فهرست