محصولات بهار پمپ با تونع تولید کاملا ایرانی با کیفت با گارانتی ساخت و خدمات پس از فروش 

  لیست قیمت کفکش و لجن کش های سه فاز بهارپمپ  

قیمت ها بروز رسانی نشده تماس بگیرید ۰۲۱۳۳۹۷۳۴۳۵

خروجی

(Inch)

حداکثرارتفاع(M) قدرت

Hp

قیمت(ریال)
۲″ ۳۰ ۵٫۵ ۲۳٫۲۵۰٫۰۰۰
۲″ ۵۰ ۱۰ ۲۸٫۷۸۰٫۰۰۰
۲″ ۶۰ ۱۰ ۳۰٫۸۴۰٫۰۰۰
۲″ ۷۵ ۱۲٫۵ ۳۳٫۹۲۰٫۰۰۰
۲″ ۹۰ ۱۲٫۵ ۳۷٫۳۶۰٫۰۰۰
۲″ ۱۲۰ ۱۲٫۵ ۴۰٫۶۸۰٫۰۰۰
۲″ ۱۵۰ ۱۷٫۵ ۴۶٫۷۵۰٫۰۰۰
۳” ۲۲ ۱۰ ۲۴٫۹۳۰٫۰۰۰
۳″ ۳۰ ۵٫۵ ۲۴٫۹۳۰٫۰۰۰
۳″ ۵۰ ۱۰ ۳۱٫۱۲۰٫۰۰۰
۳″ ۶۰ ۱۰ ۳۲٫۸۴۰٫۰۰۰
۳″ ۷۵ ۱۲٫۵ ۳۶٫۷۵۰٫۰۰۰
۳″ ۹۰ ۱۲٫۵ ۴۰٫۶۹۰٫۰۰۰
۳″ ۱۲۰ ۱۷٫۵ ۴۵٫۲۶۰٫۰۰۰
۳″ ۱۵۰ ۲۰ ۵۲٫۹۳۰٫۰۰۰
۴” ۲۲ ۱۲٫۵ ۲۹٫۱۷۰٫۰۰۰
۴″ ۳۰ ۱۰ ۲۹٫۱۷۰٫۰۰۰
۴″ ۴۵ ۱۲٫۵ ۳۴٫۸۵۰٫۰۰۰
۴″ ۶۰ ۱۲٫۵ ۳۶٫۹۲۰٫۰۰۰
۴″ ۷۵ ۱۷٫۵ ۴۰٫۷۵۰٫۰۰۰
۴″ ۹۰ ۱۷٫۵ ۴۳٫۲۳۰٫۰۰۰
۴″ ۱۰۵ ۱۷٫۵ ۴۷٫۲۸۰٫۰۰۰
۴″ ۱۲۰ ۲۰ ۵۱٫۷۶۰٫۰۰۰
۵” ۳۰ ۱۷٫۵ ۴۰٫۷۴۰٫۰۰۰
۵″ ۵۰ ۱۷٫۵ ۴۷٫۱۵۰٫۰۰۰
۶″ ۳۰ ۱۷٫۵ ۴۰٫۷۴۰٫۰۰۰
لجن کش
۲″ ۲۵ ۱۰ ۲۴٫۵۲۰٫۰۰۰
۳″ ۲۵ ۱۰ ۲۶٫۸۷۰٫۰۰۰
۴″ ۲۵ ۱۰ ۲۹٫۶۶۰٫۰۰۰

 

لسیت قیمت الکتروپمپ اتابلوک BP بهار پمپ  ۳۰۰۰ دور با الکتروموتورهای موتوژن 

ریال))قیمت توان

KW

حداکثر دبی

 

حداکثر ارتفاع

 

مدل

Model

۳۲٫۳۳۰٫۰۰۰ ۳ ۲۹ ۳۴ ۳۲-۱۶۰/۳
۳۷٫۸۳۰٫۰۰۰ ۴ ۳۱ ۴۰ ۳۲-۱۶۰/۴
۳۹٫۲۷۰٫۰۰۰ ۴ ۱۴ ۵۰ ۳۲-۲۰۰/۴
۴۵٫۲۷۰٫۰۰۰ ۵٫۵ ۱۵٫۵ ۶۰ ۳۲-۲۰۰/۵٫۵
۵۲٫۲۸۰٫۰۰۰ ۷٫۵ ۱۶ ۶۱ ۳۲-۲۵۰/۷٫۵
۶۵٫۷۸۰٫۰۰۰ ۱۱ ۲۱٫۸ ۸۴ ۳۲۲۵۰/۱۱
۷۴٫۷۸۰٫۰۰۰ ۱۵ ۲۲ ۸۷ ۳۲۲۵۰/۱۵
۳۲٫۶۸۰٫۰۰۰ ۳ ۲۶٫۵ ۲۷ ۴۰-۱۶۰/۳
۳۸٫۱۸۰٫۰۰۰ ۴ ۳۲٫۵ ۳۱ ۴۰-۱۶۰/۴
۴۴٫۱۸۰٫۰۰۰ ۵٫۵ ۴۰ ۳۸ ۴۰-۱۶۰/۵
۴۶٫۴۸۰٫۰۰۰ ۵٫۵ ۳۲ ۴۶ ۴۰-۲۰۰/۵٫۵
۴۹٫۹۸۰٫۰۰۰ ۷٫۵ ۳۹ ۵۵ ۴۰-۲۰۰/۷٫۵
۶۳٫۴۸۰٫۰۰۰ ۱۱ ۴۰ ۵۸ ۴۰۲۰۰/۱۱
۶۶٫۶۳۰٫۰۰۰ ۱۱ ۴۶ ۶۱ ۴۰۲۵۰/۱۱
۷۵٫۶۳۰٫۰۰۰ ۱۵ ۵۰ ۷۰ ۴۰-۲۵۰/۱۵
۸۲٫۶۳۰٫۰۰۰ ۱۸٫۵ ۵۲ ۷۸ ۴۰-۲۵۰/۱۸٫۵
۱۲۹٫۶۳۰٫۰۰۰ ۲۲ ۵۵ ۹۱ ۴۰-۲۵۰/۲۲
۴۵٫۸۸۰٫۰۰۰ ۵٫۵ ۶۲ ۲۷ ۵۰-۱۶۰/۵٫۵
۴۹٫۳۸۰٫۰۰۰ ۷٫۵ ۷۶ ۳۴ ۵۰-۱۶۰/۷٫۵
۶۲٫۸۸۰٫۰۰۰ ۱۱ ۷۸ ۳۷ ۵۰-۱۶۰/۱۱
۶۴٫۸۱۰٫۰۰۰ ۱۱ ۷۵ ۴۸ ۵۰-۲۰۰/۱۱
۷۳٫۸۱۰٫۰۰۰ ۱۵ ۸۴ ۵۳ ۵۰-۲۰۰/۱۵
۸۰٫۸۱۰٫۰۰۰ ۱۸٫۵ ۹۰ ۵۷ ۵۰-۲۰۰/۱۸٫۵
۶۸٫۵۶۰٫۰۰۰ ۱۱ ۴۵ ۶۲ ۵۰-۲۵۰/۱۱
۷۷٫۵۶۰٫۰۰۰ ۱۵ ۶۰ ۷۰ ۵۰-۲۵۰/۱۵
۸۴٫۵۶۰٫۰۰۰ ۱۸٫۵ ۷۰ ۷۸ ۵۰-۲۵۰/۱۸٫۵
۱۳۱٫۵۶۰٫۰۰۰ ۲۲ ۸۰ ۸۴ ۵۰-۲۵۰/۲۲
۱۵۶٫۵۶۰٫۰۰۰ ۳۰ ۸۴ ۹۴ ۵۰-۲۵۰/۳۰

لیست قیمت شناورهای سه فاز (KSB) بهارپمپ

تمامی شناورها با پروانه برنزی و شفت استنلس استیل و سیستم کفگردی می باشد

خروجی

(Inch)

حداکثرارتفاع (M) قدرت

((Hp

قیمت(ریال)
۲″ ۳۰ ۱۰ ۲۹٫۲۰۰٫۰۰۰
۲″ ۴۵ ۱۰ ۳۲٫۶۳۰٫۰۰۰
۲″ ۶۰ ۱۰ ۳۴٫۰۳۰٫۰۰۰
۲″ ۷۵ ۱۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۲″ ۹۰ ۱۰ ۳۹٫۲۳۰٫۰۰۰
۲″ ۱۰۵ ۱۲٫۵ ۴۰٫۹۱۰٫۰۰۰
۲″ ۱۲۰ ۱۲٫۵ ۴۴٫۳۶۰٫۰۰۰
۲″ ۱۳۵ ۱۷٫۵ ۴۸٫۰۸۰٫۰۰۰
۲″ ۱۵۰ ۱۷٫۵ ۵۱٫۹۲۰٫۰۰۰
۳″ ۳۰ ۱۰ ۳۱٫۱۲۰٫۰۰۰
۳″ ۴۵ ۱۰ ۳۳٫۵۹۰٫۰۰۰
۳″ ۶۰ ۱۰ ۳۶٫۷۳۰٫۰۰۰
۳″ ۷۵ ۱۰ ۴۱٫۶۳۰٫۰۰۰
۳″ ۹۰ ۱۲٫۵ ۴۴٫۳۸۰٫۰۰۰
۳″ ۱۰۵ ۱۷٫۵ ۴۹٫۲۴۰٫۰۰۰
۳″ ۱۲۰ ۱۷٫۵ ۵۲٫۱۲۰٫۰۰۰
۴″ ۳۰ ۱۰ ۳۵٫۴۰۰٫۰۰۰
۴″ ۴۵ ۱۲٫۵ ۴۲٫۱۳۰٫۰۰۰
۴″ ۶۰ ۱۲٫۵ ۴۷٫۵۷۰٫۰۰۰
۴″ ۷۵ ۱۷٫۵ ۵۲٫۸۱۰٫۰۰۰
۴” ۹۰ ۱۷٫۵ ۵۶٫۲۱۰٫۰۰۰

 

پمپ های استخری بهار پمپ

 

 

فهرست