لیست قیمت عمده فروشی الکتروموتورهای سه فاز IP54 موتوژن MOTOGEN

پوسته آلومینیوم

خط ویژه 33973435-021

قیمت ها به ریال می باشد 

کیلووات دور 1000 دور 1500 دور 3000
0/06 ***** 4,750,000 *****
0/09 ***** 4,850,000 4,700,000
0/12 ***** 5,150,000 4,650,000
0/18 ***** 5,600,000 5,150,000
0/25 ***** 6,450,000 5,600,000
0/37 8,000,000 6,500,000 6,100,000
0/55 8,900,000 7,900,000 7,000,000
0/75 10,700,000 8,400,000 7,900,000
1/1 11,700,000 10,300,000 8,900,000
1/5 14,000,000 11,700,000 10,700,000
2/2 19,100,000 14,000,000 12,600,000
3 27,500,000 15,850,000 14,500,000
4 29,800,000 20,000,000 19,600,000
5/5 34,500,000 28,000,000 25,200,000
7/5 42,000,000 31,200,000 28,500,000
11 52,000,000 45,600,000 41,000,000
15 ***** 54,000,000 49,500,000
18/5 ***** ***** 55,800,000

 

لیست قیمت الکتروموتورهای تکفاز کلاچ دار دو خازن موتوژن MOTOGEN

ردیف اسب کیلووات دور 1500 دور 3000
1 1/3 0/25 9,900,000 *****
2 1/2 0/37 11,650.000 10,800,000
3 3/4 0/55 11,900,000 11,200,000
4 1 0/75 12,600,000 12,100,000
5 1/5 1/1 14,900,000 12,600,000
6 2 1/5 16,750,000 15,400,000
7 3 2/2 19,550,000 16,750,000
8 3 2/2 22,150,000 *****

لیست قیمت الکتروموتورهای تکفاز رله ای تکخازن موتوژن MOTOGEN

ردیف اسب کیلووات دور 1500 دور 3000
1 1/3 0/25 7,900,000 *****
2 1/2 0/37 8,850,000 8,000,000
3 3/4 0/55 9,300,000 8,400,000
4 1 0/75 10,300,000 9,860,000
5 1/5 1/1 12,100,000 10,700,000
6 2 1/5 14,000,000 13,500,000
7 3 2/2 16,750,000 14,900,000

لوازم موتوژن : فلنچ موژن . پروانه موتوژن . براکت عقب موتوژن . براکت جلو موتوژن . روتور موتوژن 

فلنچ آلومینیوم موتوژن . فلنچ چدنی موتوژن . درب جلو موتوژن . کارو پروانه موتوژن . تعمیر موتوژن 

تاریخ به روز رسانی  1398/06/01

 

لیست قیمت الکتروموتورهای چدنی موتوژن MOTOGEN

فلنچ چدنی موتوژن – درب عقب چدنی موتوژن – درب جلو چدنی موتوژن 

HP KW دور 1000 دور 1500 دور 3000
3 2/2 ******** 19,600,000 *****
4 3 31,900,000 21,900,000 *****
5/5 4 35,400,000 26,000,000 25,000,000
7/5 5/5 40,000,000 32,600,000 32,100,000
10 7/5 54,000,000 36,300,000 35,400,000
15 11 62,300.000 54,000,000 48,400,000
20 15 97,700,000 60,500,000 54,900,000
25 18/5 118,100.000 92,100,000 67,900,000
30 22 131,200,000 102,300,000 99,500,000
40 30 160,000,000 125,600,000 122,800,000
50 37 190,700,000 162,800,000 135,800,000
60 45 224,200,000 177,000,000 171,000,000
75 55 257,000,000 191,000,000 189,000,000
100 75 405,000,000 255,000,000 240,000,000
125 90 429,000,000 288,000,000 265,000,000
150 110 566,000,000 459,000,000 436,000,000
180 132 625,000,000 549,000,000 522,000,000
مشعل گازوئیلی 55/0 کیلووات 10,500.000
فهرست