لیست قیمت عمده فروشی الکتروموتورهای سه فاز IP54 موتوژن MOTOGEN

پوسته آلومینیوم

خط ویژه ۳۳۹۷۳۴۳۵-۰۲۱

قیمت ها به ریال می باشد 

کیلووات دور ۱۰۰۰ دور ۱۵۰۰ دور ۳۰۰۰
۰/۰۶ ***** ۴,۷۵۰,۰۰۰ *****
۰/۰۹ ***** ۴,۸۵۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
۰/۱۲ ***** ۵,۱۵۰,۰۰۰ ۴,۶۵۰,۰۰۰
۰/۱۸ ***** ۵,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۱۵۰,۰۰۰
۰/۲۵ ***** ۶,۴۵۰,۰۰۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰
۰/۳۷ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۱۰۰,۰۰۰
۰/۵۵ ۸,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰
۰/۷۵ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۸,۴۰۰,۰۰۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰
۱/۱ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۸,۹۰۰,۰۰۰
۱/۵ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
۲/۲ ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۳ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۵۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۴ ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۶۰۰,۰۰۰
۵/۵ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۲۰۰,۰۰۰
۷/۵ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۱ ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ ***** ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۸/۵ ***** ***** ۵۵,۸۰۰,۰۰۰

 

لیست قیمت الکتروموتورهای تکفاز کلاچ دار دو خازن موتوژن MOTOGEN

ردیف اسب کیلووات دور ۱۵۰۰ دور ۳۰۰۰
۱ ۱/۳ ۰/۲۵ ۹,۹۰۰,۰۰۰ *****
۲ ۱/۲ ۰/۳۷ ۱۱,۶۵۰٫۰۰۰ ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۳ ۳/۴ ۰/۵۵ ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۴ ۱ ۰/۷۵ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲,۱۰۰,۰۰۰
۵ ۱/۵ ۱/۱ ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۶ ۲ ۱/۵ ۱۶,۷۵۰,۰۰۰ ۱۵,۴۰۰,۰۰۰
۷ ۳ ۲/۲ ۱۹,۵۵۰,۰۰۰ ۱۶,۷۵۰,۰۰۰
۸ ۳ ۲/۲ ۲۲,۱۵۰,۰۰۰ *****

لیست قیمت الکتروموتورهای تکفاز رله ای تکخازن موتوژن MOTOGEN

ردیف اسب کیلووات دور ۱۵۰۰ دور ۳۰۰۰
۱ ۱/۳ ۰/۲۵ ۷,۹۰۰,۰۰۰ *****
۲ ۱/۲ ۰/۳۷ ۸,۸۵۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰
۳ ۳/۴ ۰/۵۵ ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۸,۴۰۰,۰۰۰
۴ ۱ ۰/۷۵ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۸۶۰,۰۰۰
۵ ۱/۵ ۱/۱ ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
۶ ۲ ۱/۵ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۷ ۳ ۲/۲ ۱۶,۷۵۰,۰۰۰ ۱۴,۹۰۰,۰۰۰

لوازم موتوژن : فلنچ موژن . پروانه موتوژن . براکت عقب موتوژن . براکت جلو موتوژن . روتور موتوژن 

فلنچ آلومینیوم موتوژن . فلنچ چدنی موتوژن . درب جلو موتوژن . کارو پروانه موتوژن . تعمیر موتوژن 

تاریخ به روز رسانی  ۱۳۹۸/۰۶/۰۱

 

لیست قیمت الکتروموتورهای چدنی موتوژن MOTOGEN

فلنچ چدنی موتوژن – درب عقب چدنی موتوژن – درب جلو چدنی موتوژن 

HP KW دور ۱۰۰۰ دور ۱۵۰۰ دور ۳۰۰۰
۳ ۲/۲ ******** ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ *****
۴ ۳ ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ *****
۵/۵ ۴ ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۷/۵ ۵/۵ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ ۳۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۰ ۷/۵ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ ۳۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۵ ۱۱ ۶۲,۳۰۰٫۰۰۰ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸,۴۰۰,۰۰۰
۲۰ ۱۵ ۹۷,۷۰۰,۰۰۰ ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۹۰۰,۰۰۰
۲۵ ۱۸/۵ ۱۱۸,۱۰۰٫۰۰۰ ۹۲,۱۰۰,۰۰۰ ۶۷,۹۰۰,۰۰۰
۳۰ ۲۲ ۱۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۲,۳۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۰۰,۰۰۰
۴۰ ۳۰ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰
۵۰ ۳۷ ۱۹۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰
۶۰ ۴۵ ۲۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۵ ۵۵ ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰ ۷۵ ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵ ۹۰ ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰ ۱۱۰ ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۰ ۱۳۲ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰
مشعل گازوئیلی ۵۵/۰ کیلووات ۱۰,۵۰۰٫۰۰۰
فهرست